S početkom nove pedagoške godine s radom je krenuo i program ranog učenja njemačkog jezika.  Novoformiranu skupinu čini  grupa djece od navršenih 3 do 6 godina, a program se provodi jednom tjedno u trajanju od 60 minuta. Djeca kroz igru, likovne i glazbene aktivnosti uče osnove jezika uz pomoć lutke zeca Hansa koji ih vodi kroz program. Ciljevi programa su: razvijati svijest o korisnosti poznavanja njemačkog jezika, poticati djecu da spontano komuniciraju na njemačkom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, bogatiti djetetove spoznaje o novim riječima i izrazima na njemačkom jeziku te njihovo razumijevanje i korištenje, poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja, usvajati njemački jezik kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru izraženih potreba, prilagođeno dobi djeteta, razvijati kreativnost u izražavanju i stvaranju kroz aktivno korištenje njemačkog jezika kombinacijom govora i pokreta, likovnim sredstvima i materijalima, glazbom i pokretom.

Comments are disabled.