• je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
 • radi na prevenciji, prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju govorno-jezičnih teškoća djece
 • po potrebi upućuje na dodatne pretrage
 • utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje
 • stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića
 • u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu
 • vrši savjetodavni rad s roditeljima o poticanju razvoja komunikacije, jezika i govora
 • vrši edukaciju odgojitelja o adekvatnom poticanju razvoja govorno-jezične komunikacije, vodeći računa o individualnim sposobnostima svakog djeteta
 • pruža podršku odgojiteljima u  skupini s djecom  pred polazak u školu (usvajanje predvještina čitanja i pisanja)
 • surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece
 • prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
 • unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu