KUTIĆ ZA RODITELJE

STRUČNI TIM DJEČJEG VRTIĆA

Stručni suradnik – stručno osposobljena osoba sa zanimanjem pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila koja pruža pomoć djeci i odgojiteljima u odgojno-obrazovnom radu i koja pridonosi razvoju i unapređenju djelatnosti predškolskog odgoja.

PEDAGOG

 • prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada
 • prati provedbu kraćih programa
 • stvara temeljne uvjete za ostvarivanje djetetovih razvojnih potreba, interesa i prava
 • stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces
 • s odgojiteljima radi na stvaranju poticajnog okruženja za djecu
 • predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada
 • predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja
 • sudjeluje u nabavi stručne literature, didaktike
 • ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema
 • surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima
 • pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću
 • sudjeluje pri upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
 • sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
 • organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
 • radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
 • pruža podršku odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse
 • predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima
 • potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu
 • informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći programi)
 • redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
 • javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića

PSIHOLOG

 • prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta
 • postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece
 • svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava
 • posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima
 • radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta
 • surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom
 • unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću
 • povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi
 • koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate

LOGOPED

 • je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
 • radi na prevenciji, prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju govorno-jezičnih teškoća djece
 • po potrebi upućuje na dodatne pretrage
 • utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje
 • stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića
 • u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu
 • vrši savjetodavni rad s roditeljima o poticanju razvoja komunikacije, jezika i govora
 • vrši edukaciju odgojitelja o adekvatnom poticanju razvoja govorno-jezične komunikacije, vodeći računa o individualnim sposobnostima svakog djeteta
 • pruža podršku odgojiteljima u  skupini s djecom  pred polazak u školu (usvajanje predvještina čitanja i pisanja)
 • surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece
 • prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
 • unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

 • provodi zdravstveno-preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece
 • prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda
 • prati pojavu poboljevanja djece u skupinama i razloge izostajanja iz vrtića
 • vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece
 • provodi protuepidemijske mjere
 • provodi zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja
 • koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece
 • provodi izobrazbu odgojitelja o raznovrsnim zdravstvenim temama
 • sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju
 • surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece
 • prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u vrtiću
 • sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u ustanovi prema HACCP sustavu, a radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja djece