2023

Verifikacija na provedbu radionica s roditeljima djece u dobi do navršene četvrte godine života pod nazivom “Rastimo zajedno” u organizaciji Dječjeg vrtića Igra

2023

Verifikacija posebnog Kraćeg likovno – kreativnog programa odgojno – obrazovnog rada za djecu predškolske dobi

2023

Verifikacija Kraćeg STEM programa odgojno – obrazovnog rada za djecu predškolske dobi

2022

Verifikacija Kraćeg ekološkog programa odgoja za okoliš i održivi razvoj za djecu predškolske dobi

Verifikacija Etno – tradicijskog programa

2021

Verifikacija Dramsko-scenskog programa

Pridružuje nam se područni objekt u Drnju

2020

Pridružuju nam se područni objekt u Sigecu i Peterancu

2019

Pridružuje nam se područni objekt u Hlebinama i Kloštru Podravskom

2018

Verifikacija Programa rada s potencijalno darovitom djecom

Verifikacija Kraćeg programa ranog učenja njemačkog jezika

2017

Verifikacija Bazičnog sportskog programa

Verifikacija Programa plivanja

Verifikacija Programa Igraonica za djecu nepolaznike vrtića

2016

Pridružuje nam se područni objekt u Rasinji

Verifikacija Programa predškole

2015

Verifikacija Kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika

2014

Osnivamo naš vrtić – osnivačica Gabrijela Golub