PROGRAMI

PRIMARNI DESETOSATNI PROGRAM

Primarni program provodi se u svim odgojnim skupinama našeg Vrtića kao cjelodnevni program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, br. 7/8 od 10. lipnja 1991. god.) te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je razvojnim potrebama djece i socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg Vrtića i sredine u kojoj živimo.

Programi i organizacija rada u našem Vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

Cilj Programa

Izbor pri planiranju i provođenju različitih vrsta djelatnosti s djecom i za djecu od prve do šeste ili sedme godine starosti treba kontinuirano i trajno temeljiti na određenim ciljevima. Stoga primarni desetosatni program treba:

 • zadovoljiti i poticati djetetovu potrebu za kretanjem
 • razvijati spoznajne funkcije i aktivni istraživalački odnos djeteta prema sebi i okolini
 • podržavati i poticati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta
 • podržavati i poticati razvoj sigurnosti i samopouzdanja djeteta
 • podržavati i poticati razvoj pozitivne slike o sebi
 • podržavati i poticati razvoj unutrašnje i vanjske samostalnosti djeteta
 • podržavati i poticati razvoj sposobnosti suosjećanja i uživljavanja u stanja i osjećanja drugih osoba
 • razvijati mogućnost i sposobnost obuzdavanja od impulzivnih, osobito opasnih ponašanja i želja
 • podržavati i poticati razvoj sposobnosti djeteta za govorne i druge oblike sporazumijevanja, izražavanja i stvaranja
 • podržavati i poticati razvoj osjećaja privrženosti grupi i široj zajednici
 • podržavati i poticati razvoj vedrog i veselog raspoloženja

Nositelji Programa

Program provode educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgajatelji i stručni suradnici.

Primarni desetosatni program našeg Vrtića temeljito je razrađen u Godišnjem planu i programu rada ustanove te je prilagođen aktualnim okolnostima i pedagoškim potrebama perioda u kojem se odvija.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Namjena Programa

U Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci. Program se provodi dva puta tjedno.

Ciljevi Programa

 • promicati razvoj naše kulture i interkulturalizma postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija
 • razvijati svijest o korisnosti poznavanja engleskog jezika (komunikacija, suradnja, zabava, učenje)
 • poticati djecu da spontano komuniciraju na engleskom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, interesa, želja, osjećaja
 • razvijati kognitivne sposobnosti logičnog i brzog zaključivanja te mogućnosti vizualnog i situacijskog pamćenja riječi, rečenica i fraza na engleskom jeziku
 • bogatiti djetetove spoznaje o novim riječima i izrazima na engleskom jeziku te njihovo razumijevanje i korištenje
 • poticati, razvijati i podržavati zanimanje i senzibilitet za usvajanje novog (engleskog) jezika
 • razvijati slušnu osjetljivost, stvarati naviku slušanja i razumijevanja drugog (stranog) jezika
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • usvajati engleski jezik kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijati kreativnost u izražavanju i stvaranju kroz aktivno korištenje engleskog jezika kombinacijom govora i pokreta, likovnim sredstvima i materijalima, glazbom i pokretom

Obilježja Programa

Odgojno-obrazovni rad ranog učenja engleskog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

 • kontinuirano korištenje engleskog jezika, uz hrvatski jezik, tijekom raznih aktivnosti
 • gledanje i slušanje nesinkroniziranih animiranih i dokumentarnih filmova na engleskom jeziku
 • usmeno i pisano izražavanje: pričanje priča, pisanje pisama, slanje fotografija, crteža
 • susreti s osobama (strancima) koji komuniciraju engleskim jezikom, upoznavanje s različitim kulturama
 • susreti s drugom djecom (iz vrtića, škola) koja govore engleski jezik
 • učenje engleskog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na engleskom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
 • učenje engleskog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru
 • obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja
 • igre u raznim kutićima (centrima aktivnosti)

Nositelji Programa

Program će provoditi odgajateljice Dječjeg vrtića Igra koje posjeduju Certifikat o položenom C1, odnosno B2 stupnju poznavanja engleskog jezika i Uvjerenje o završenom metodičkom seminaru za voditelje programa učenja engleskog jezika u vrtićima.

PROGRAM RITMIKE I PLESA

Namjena Programa

Polaznici Programa ritmike i plesa su djeca polaznici našeg desetosatnog programa koji imaju afinitet za navedeni Program vodeći računa o dobi u kojoj ih je moguće uključiti u aktivnosti Programa.

U Program ritmike i plesa uključujemo djecu od navršene četiri godine života do polaska u školu u skladu s njihovim motoričkim sposobnostima i afinitetima. Program je podjednako namijenjen djevojčicama i dječacima.

Programske aktivnosti održavaju se dva puta tjedno.

Obilježja Programa

Programom ritmike i plesa kroz kombinaciju različitih načina izražavanja djeluje se na cjelokupnu motoriku djeteta, koordinaciju pokreta, ravnotežu, preciznost, fleksibilnost, gipkost, izdržljivost, psihomotornu brzinu i snagu i razvoj kreativnosti. Kroz Program dijete razvija svoju maštovitost, sluh i ritam, pamćenje i upoznaje se s osnovnim pojmovima u plesnoj umjetnosti, razvija osjećaj za pokret u prostoru, vježba koncentraciju na određenu temu i uči surađivati s drugima u grupi. Osim razvoja motoričkih i psihičkih sposobnosti, bavljenje sportskom aktivnosti utječe na jačanje imuniteta i zdravlja, disanje, socijalizaciju, komunikaciju, gracioznost, svjesnost o tijelu, usvajanje higijenskih navika, pravilne i zdrave prehrane, osamostaljivanje i razvoj discipline. Putem ovog Programa djeca će biti uvedena i u svijet glazbe čime će razvijati daljnji senzibilitet za umjetnost i kulturu.

Ciljevi Programa

U provođenju Programa vodimo se općim ciljem, a to je da se kreativnim bavljenjem pokretom uz glazbu pridonese harmoničnom razvoju i kvaliteti života svakog djeteta uključenog u Program. Želimo približiti plesnu umjetnost djeci kroz umjetnički doživljaj i izražavanje, stjecanje osnovnih znanja i vještina u plesu, otkrivanje i razvijanje plesne nadarenosti, poticanje stvaralaštva i poticanje na međusobno uvažavanje i suradnju.

Uz opći cilj, postavljamo i specifične ciljeve Programa:

 • podržavati interes i potrebe djeteta za kretanjem
 • poticati razvoj senzibiliteta za glazbu i ritam
 • poticati razvoj mašte i kreativnog izražavanja pokretom (samostalno ili u skupini)
 • upoznati osnovne plesne pokrete i plesnu terminologiju

U samome Programu ciljevi su dalje razrađeni na zadaće.

Nositelji Programa

Program provode stručna suradnica kineziologinja i odgajateljica predškolske djece u Dječjem vrtiću Igra.

                                                            KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA

Namjena Programa

U  Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci. Program se provodi jednom tjedno.

Ciljevi Programa

 • Razvijati svijest o korisnosti poznavanja njemačkog jezika (komunikacija, suradnja, zabava, učenje)
 • Poticati djecu da spontano komuniciraju na njemačkom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, interesa, želja, osjećaja
 • Promicati razvoj naše kulture i interkulturalizma postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija
 • Bogatiti djetetove spoznaje o novim riječima i izrazima na njemačkom jeziku te njihovo razumijevanje i korištenje
 • Poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja
 • Usvajati njemački jezik kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • Razvijati slušnu osjetljivost, stvarati naviku slušanja i razumijevanja drugog (stranog) jezika
 • Postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • Razvijati kreativnost u izražavanju i stvaranju kroz aktivno korištenje njemačkog jezika kombinacijom govora i pokreta, likovnim sredstvima i materijalima, glazbom i pokretom

Obilježja Programa

Odgojno-obrazovni rad ranog učenja njemačkog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

 • kontinuirano korištenje njemačkog jezika, uz hrvatski jezik, tijekom raznih aktivnosti
 • gledanje i slušanje nesinkroniziranih animiranih i dokumentarnih filmova na njemačkom jeziku
 • usmeno i pisano izražavanje: pričanje priča, slanje fotografija, crteža, pisanje (u predškolskoj dobi i uz pomoć odraslih) i slanje čestitki i kratkih pisama
 • susreti s drugom djecom (iz vrtića, škola) koja govore njemački jezik
 • učenje njemačkog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na njemačkom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
 • učenje njemačkog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru
 • obilježavanje blagdana i običaja
 • igre u raznim kutićima (centrima aktivnosti)
 • interkulturalna povezanost između hrvatske kulture i kulture njemačkog govornog područja

Nositelji programa

Program će provoditi odgojiteljica Dječjeg vrtića Igra koja posjeduje odgovarajuće Certifikate o položenom stupnju poznavanja njemačkog jezika uz superviziju magistre primarnog obrazovanja s metodičkom skupinom predmeta i skupinom predmeta njemačkog jezika.