Programi javnih potreba

Program rada s potencijalno darovitom djecom

Program predškole

Kraći programi

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Kraći program ranog učenja njemačkog jezika

Program plivanja

Program ritmike

Dramsko-scenski program

Kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića u organizaciji dječjeg vrtića igra

Kraći program igraonice za potencijalno darovitu djecu “Mozgalica”

Redovni program

Primarni desetosatni program