Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Kraći program ranog učenja njemačkog jezika

Program plivanja

Program ritmike

Dramsko-scenski program

Kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića u organizaciji dječjeg vrtića igra