Mnogi roditelji često su zabrinuti razvija li se njihovo dijete uredno? Koje su to vještine kojima bi njihovo dijete trebalo ovladati do prve, druge ili treće godine? Kada je vrijeme za zabrinutost i traženje pomoći? Je li njihovo dijete još premalo za posjet logopedu? Treba li čekati do škole ili krenuti odmah?

Jednostavan odgovor na ovo pitanje je „Što ranije to bolje“.

Ukoliko kod svog djeteta primijetite odstupanje ili kašnjenje u komunikacijskom ili jezično-govornom razvoju, ako vas nešto brine oko razvoja istog ili imate pitanja o razvoju komunikacije, jezika ili govora, tada je najbolje obratiti se logopedu.

Kako bi lakše provjerili je li vaša zabrinutost opravdana ili ne, u nastavku je prikazan kalendar urednog jezično-govornog razvoja sa simptomima odstupanja.

Rano prepoznavanje odstupanja, rana intervencija i rane pojačane stimulacije komunikacijskog i jezično-govornog razvoja sprečavaju ili ublažavaju nastanak poremećaja koji negativno utječu na cjelokupni djetetov razvoj.

DOB DJETETA UREDAN JEZIČNO-GOVORNI RAZVOJ SIMPTOMI USPORENOG RAZVOJA
0-3 mj. *        svoja raspoloženja izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem

*        sluša glasove i druge zvukove

*        ne reagira na jake zvukove
3-9 mj. *        igra se govornim organima (plazi jezik, guguće)

*        odgovara smijehom na ugodne glasove, plačem na ljutite i neugodne

*        6.-9. mjeseca faza redupliciranog brbljanja (ma-ma-ma, ba-ba-ba) – ovo nije prva riječ budući da još nema značenja

*        8.-9. mjeseca faza neredupliciranog brbljanja (npr. ba-pa-po; ba-ga)

*        izostaje reakcija na poznati glas

*        nakon 6. mj. ne imitira glasove odraslih

*        ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke

*        ne smije se glasno

9-15 mj. *        razumije geste, izraze lica i promjene u tonu glasa; odgovara na njih

*        razumije jednostavne upute te ih izvršava (npr. daj loptu)

*        razumije značenje više jednostavnih riječi

*        javlja se prva riječ sa značenjem

*        imitira nove zvukove i radnje

*        pogledom traži imenovane predmete

*        gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi

*        maše pa-pa, odmahuje glavom za „ne“

*        odguruje od sebe stvari koje ne želi

*        pruža ruke da ga se primi

*        miče se od nepoznatih osoba

*        reagira na svoje ime

*        brbljanje je siromašno ili uopće ne brblja

*        ne odaziva se na svoje ime

*        ne prepoznaje raspoloženje u glasu odraslih

*        ne javlja se prva riječ sa značenjem

*        kontakt očima sa sugovornikom izostaje ili je oskudan

 

15-18 mj. *        koristi 5-20 riječi sa značenjem, uglavnom imenice

*        ponavlja riječi i fraze (npr. daj piti, tata pa-pa)

*        traži „daj još“

*        slijedi jednostavne upute (npr. donesi loptu)

*        traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem

*        pokazuje 1-3 dijela tijela

*        pokazuje 2 ili više predmeta na slikama

*        donosi stvari da ih pokaže drugima

*        govori „pa-pa“ i druge ritualne riječi

*        protestira s „ne“ i odmiče se

*        ne razumije i ne govori „pa-pa“

*        ne razumije „ne“

*        ne razumije i ne koristi geste (npr. pokazivanje rukom što želi)

*        govori manje od 5 riječi

*        ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja

18 mj. – 2 god. *        koristi 50-ak prepoznatljivih riječi

*        pokazuje i imenuje svakodnevne predmete

*        oponaša zvukove životinja ili ih imenuje

*        ponavlja riječi koje čuje 4kombinira dvije riječi u rečenicu (npr. beba piti, tata papa)

*        počinje koristiti glagole i pridjeve

*        koristi negacije: nema, ne

*        počinje koristiti zamjenice „ja“ i „ti“

*        zna pokazati najmanje 5 dijelova tijela

*        razumije pitanja tko, gdje, što

*        na postavljeno pitanje odgovara adekvatno s „da“ ili „ne“

*        koristi jednu riječ ili fraze za izražavanje emocija

*        ne slijedi i ne razumije jednostavne upute ( npr. dođi ovamo, donesi…)

*        ne kombinira dvije riječi u rečenicu

*        ne imitira riječi i radnje odraslih

*        ne pokazuje dijelove tijela na upit

*        nema početka

kombinatoričke igre (stavljanje dva predmeta u međusoban odnos) niti simboličke igre (igra pretvaranja – mama i tata,

kuhanje …)

2-3 god. *        imenuje stvari iz svakodnevne upotrebe

*        koristi rečenice od 2-3 riječi

*        postavlja jednostavna pitanja

*        odgovara na pitanja tko, što, gdje

*        osim imenica, glagola i pridjeva koristi zamjenice i priloge mjesta

*        počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme

*        sluša kratke priče

*        pridružuje iste boje

*        zna odnose: u, na, ispod, gore, dolje

*        zna veliko/malo

*        ima složene rutine dnevnih aktivnosti (npr. priprema i odlazak na spavanje)

*        lista slikovnice i imenuje slike

*        izražava emocije

*        privlači pažnju riječima

*        ne odgovara na jednostavna pitanja

*        ne postavlja pitanja

*        govor je nerazumljiv ukućanima, osobito stranim osobama

*        ne koristi jednostavne rečenice

*        ne voli slušati priče, pjesmice

 

3-4 god. *        koristi rečenicu od 3-4 riječi

*        postavlja pitanja zašto, kada, što ako

*        koristi zamjenice

*        povezano govori o stvarima koje su se dogodile

*        priča kraće priče, komentira događanja

*        zna svoje ime, godine i spol

*        odgovara na uputu koja uključuje tri radnje (npr. idi u sobu, nađi loptu i donesi)

*        s 4 godine poznaje osnovne boje

*        prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe

*        „čita“ slikovnice

*        zna igrati ulogu druge osobe i u igri

*        traži dopuštenje

*        objašnjava kada ga sugovornik ne razumije

*        rječnik je siromašan

*        ne izgovara većinu glasova

*        okolina ga ne razumije

*        ne razumije dvostruke i trostruke upute

*        ne koristi govor za rješavanje problema

*        nema interakcije s drugom djecom

4-5 god. *        priča duge priče

*        odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako, …

*        pita za značenje riječi

*        mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5

*        koristi rečenicu s 4-6 riječi

*        koristi sve vrste riječi gramatički pravilno

*        identificira dijelove koji nedostaju

*        imenuje krug i trokut

*        ima mali fond riječi koje koristi

*        rečenica je jednostavne strukture

*        prisutne su česte gramatičke pogreške

*        izostavlja glasove

*        ne razumije značenje riječi

*        ne poznaje boje

*        ne razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose

*        dijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s

*        okolinom

5-6 god. *        izgovor svih glasova je pravilan

*        koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilno

*        ima koncept vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečer

*        uviđa odnose, uzroke i posljedice

*        prepoznaje i imenuje geometrijske oblike

*        prisutan je interes za slova, knjige

*        prepoznaje i imenuje brojke i slova zna napisati svoje ime

*        zna da tekst reprezentira govorni jezik

 

*        prisutne su greške u izgovoru glasova

*        prisutne su gramatičke pogreške

*        ima teškoće u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored), riječi suprotnog značenja (široko-usko)

*        ne zna pjesmice, priče

*        ne sjeća se važnih događaja i ne može ih prepričati

*

 

6-7 god. *        lako koristi složene rečenične strukture

*        usvaja apstraktne pojmove poput ljubavi, mržnje, sreće, bogatstva

*        imenuje dane u tjednu

*        pričanje priče uključuje događaje, teme i likove

*        govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama

*        vodi duge razgovore

*        usvojena je fonološka svjesnost: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječi, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu cjelinu

*        uspostavlja se veza slovo-glas

*        poznaje slova, počinje čitati

*        rječnik je siromašan

*        rečenične strukture su jednostavne

*        ne razumije apstraktne pojmove

*        ne razlikuje slova i brojke

*        nije usvojena glasovna svjesnost

*        teško pamti

 

Literatura:

Andrešić, D., Benc Štuka, N., Gugo Crevar, N., Ivanković, I., Mance, V., Mesec, I. i Tambić, M. (2010). Kako dijete govori? – Razvoj govora i jezika, najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije predškolske dobi. Zagreb: Planet Zoe.

Razvojna linija. https://logoped.hr/razvojna-linija/, pristupljeno 18.7.2022.

Comments are disabled.