Koje je radno vrijeme vrtića?

Vrtić radi od svaki dan od ponedjeljka do petka od 6:00 do 16:00 sati. Od 16:00 do 17:00 sati je organizirano dežurstvo za djecu čiji roditelji zbog posla ne mogu doći po njih do 16:00 sati. Djeca koja ostaju na dežurstvu nakon 16:00 sati iz svoje matične skupine prelaze u skupinu djece koja su u produljenom radu. Iznimno je važno voditi računa o vremenu koje dijete boravi u vrtiću, poštivajući pri tom satnicu od najviše 10 sati dnevno.

Koja je cijena vrtića?

Iznos mjesečne rate za boravak djeteta/cijena u Dječjem vrtiću Igra obračunava se na način da se ekonomska cijena vrtića umanjuje za subvenciju grada ili općine u kojoj dijete ima prebivalište.
Ekonomska cijena, ovisno o lokaciji vrtića, iznosi od 245,54 € do 278,72 € (1.850.00 – 2.100.00 kn), ovisno o subvenciji Grada Koprivnice ili jedinice lokalne samouprave na području koje se nalazi vrtić.
Dakle, mjesečna rata kreće se od 59,73 € do 99,54 € (450,00-750,00 kn).

 

Koliko vremena dijete može boraviti u vrtiću?

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008)​, dijete može boraviti u vrtiću najviše 10 sati dnevno.

 

Što obuhvaća vrtićki program?

Program rada vrtića određen je Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom za tekuću pedagošku godinu. Vodeći se afinitetima djece i kompetencijama koje je u određenoj razvojnoj dobi potrebno savladati, provodi se mjesečno planiranje za svaku odgojnu skupinu. Navedeno uključuje planiranje aktivnosti i poticaja koji će doprinijeti tjelesnom i psihomotornom, socio-emocionalnom, spoznajnom i govorno jezičnom razvoju te razvoju stvaralaštva.

Kontinuirano težimo osmišljavanju i kreiranju prostora u kojem borave djeca na način da on bude raznolik, poticajan, bogat sadržajima i materijalima za rad. Osim toga, potičemo razvoj ekološke svijesti kod djece provodeći aktivnosti u okviru programa Eko škole, kao i razvoj jezičnih i digitalnih kompetencija, motoričkih sposobnosti i potencijala koja djeca mogu dodatno ostvariti kroz uključivanje u kraće, dodatne programe u okviru vrtića.

Tko čini stručni tim vrtića?

Uz ravnateljicu vrtića, stručni tim čine dvije stručne suradnice pedagoginje, stručna suradnica logopedinja te vanjska stručna suradnica psihologinja i zdravstvena voditeljica.

Kakva je organizacija rada tijekom ljeta i blagdana?

Vrtić radi cijelu godinu, osim u vrijeme državnih blagdana. Tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz), organizacija rada u vrtiću podložna je promjenama zbog smanjenog broja djece koja polaze vrtić. U skladu s tim, može doći do reorganizacije postojećih skupina, o čemu su roditelji prethodno obaviješteni.

Upisujete li djecu koja nisu redovito cijepljena u jaslice/vrtić?

Vrtić provodi mjere zdravstvene zaštite u skladu s naputcima i pravilnicima koje donosi nadležno ministarstvo (Program zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima, NN 105/02 i 55/06). Ako dijete ima potvrdu ovlaštenog pedijatra da može krenuti u vrtić, odnosno da nije cijepljeno radi kontraindikacija i da će biti procijepljeno kroz neko vrijeme, tada dijete upisujemo. U protivnom, zahtjev za upis neće biti pozitivno ocijenjen.

Koliko traje period prilagodbe na jaslice?

Period adaptacije ovisi o individualnim karakteristikama svakog djeteta. Neposredno prije polaska u jaslice, roditelji su obaviješteni o rasporedu prilagodbe. U prvom tjednu prilagodbe dijete je obično kraći vremenski period u skupini, što se postepeno produljuje. Optimalan period adaptacije je otprilike dva tjedna, no sam proces prilagodbe određujemo u skladu s individualnim potrebama djeteta.

Koje kraće programe djeca mogu pohađati?

Djeca starija od 3 godine mogu se uključiti u sljedeće kraće programe:

 • kraći program ranog učenja engleskog jezika
 • kraći program ranog učenja njemačkog jezika
 • program ritmike
 • program plivanja
 • dramsko-scenski program
 • likovno-kreativna igraonica
 • program rada s potencijalno darovitom djecom

Ovisno o Planu i programu, provoditeljima programa i organizacijskim aspektima, neki se programi dodatno naplaćuju, a neki su već uključeni u cijenu. Obavijest o cijeni pojedinih programa roditelji dobivaju na početku pedagoške godine, kada se opredjeljuju za ponuđene programe.

Provodi li vrtić program predškole?

Dječji vrtić provodi program predškole za djecu koja su integrirana u vrtić, a u područnim objektima provodi se i program predškole za djecu koja nisu uključena u vrtićki program. U skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole za djecu školske obveznike, vrtić organizira rad i aktivnosti u okviru programa predškole  s ciljem unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja djece kroz stjecanje znanja, izgrađivanje identiteta, njegovanje humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije, kreativnosti, razvijanje grafomotoričkih, predčitalačkih i predmatematičkih vještina.

Primate li u vrtić djecu s posebnim potrebama?

Nakon inicijalnih razgovora i upoznavanja obitelji i djeteta te razmatranja svih opcija, stručni tim odlučuje o uključivanju djeteta u program. Stručni tim također definira dinamiku dolazaka, vrstu programa, dnevni obujam programa, potrebu za dodatnim asistentom i sl.

Kako radite s darovitom djecom?

Vrtić provodi program rada s potencijalno darovitom djecom. Identifikacija potencijalno darovite djece započinje psihološkim testiranjem koji provodi stručna suradnica psihologinja. Nakon odabira djece, formiraju se skupine i planiraju aktivnosti u okviru ovog programa. Cilj ovog programa je poticanje razvoja sve djece obogaćivanjem djetetova okruženja pravim poticajima te uključivanjem djece u posebno osmišljene aktivnosti i igre. Individualizira se rad s pojedincima koji pokazuju izraženo razvijene kognitivne sposobnosti, a poseban naglasak se stavlja na poticanje socio-emocionalnog razvoja kroz grupni i individualni rad te na suradnju s roditeljima.

Kako često roditelji dobivaju povratne informacije i u kojem obliku?

Uz kvalitetnu brigu o djeci jedna od bitnih zadaća svakako je kvalitetna suradnja s roditeljima. Roditeljima i obiteljima naše djece vrata vrtića uvijek su otvorena. U okviru UNICEF-ovog „Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu“ organiziramo radionice za roditelje „Rastimo zajedno“. Komunikaciju s roditeljima održavamo putem naše web stranice i digitalne oglasne ploče na kojoj svakodnevno prate promjene i obavijesti vezane za skupinu svojeg djeteta. Roditeljski sastanci su organizirani tri puta godišnje, a termini individualnih razgovora su mjesečni. Roditelji također dobivaju albume fotografija iz skupine kao i foto izvješća o nekim od aktivnosti. Stručni tim, kao i ravnateljica, roditeljima su svakodnevno na raspolaganju uz prethodnu najavu mailom ili telefonski.

Kako izgleda prehrana u vrtiću?

Prehrana se u Vrtiću planira prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću. Tijekom boravka u vrtiću, za djecu su osigurana četiri obroka:

 • doručak – u periodu od 8:00 do 9:00 sati
 • užina (voćna) – u periodu od 9:00 do 9:30 sati
 • ručak u periodu od 11:00 do 11:30 sati
 • užina – od 14:00 sati

Voće i voda ponuđeni su tijekom cijelog dana.  U suradnji s nutricionistima, sastavljeno je osam jelovnika koji se periodički ponavljaju te sadrže optimalan unos kalorijskih jedinica po danu. Kalorijsku i mikrobiološku kontrolu vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tjedni jelovnici objavljuju se na oglasnim pločama svake skupine kako bi roditelji imali uvid u tjedni jelovnik. Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama obroci se sastavljaju u dogovoru s roditeljima te prema preporuci i uputama liječnika.

Koliko se umanjuje cijena vrtića ako dijete nije polazilo vrtić dio mjeseca?

Ukoliko dijete izostaje iz vrtića zbog bolesti 15 dana u kontinuitetu, vrši se umanjenje cijene vrtića na način da se umanjuje 0,66 € (5 kuna) po danu izbivanja, uz liječničku ispričnicu koju je potrebno donijeti odmah po povratku u vrtić.

Tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz) predviđeno je korištenje godišnjeg odmora u trajanju od 20 radnih dana za koje se radi umanjenje udjela roditeljske participacije za 30%.

Osim ljetnih mjeseci, godišnji odmor moguće je koristiti u periodu božićnih i novogodišnjih blagdana, a sve u interesu ostvarivanja 20 radnih dana u kalendarskoj godini. Umanjenje se vrši nakon što se iskoristi svih 20 dana godišnjeg odmora.

 

Kada se možemo upisati u vaš vrtić?

Redovni upisni rok Dječjeg vrtića Igra je od 1. veljače do 15.veljače. Osim redovnog roka, ukoliko se tijekom pedagoške godine oslobodi neko od postojećih mjesta, djeca se mogu dodatno uključiti u vrtić.