PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE

Namjena Programa

U Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa u dobi od 5 do 6 ili 7 godina starosti, podjednako djevojčice i dječaci.

Budući da je Program predškole obvezni program odgojno-obrazovnoga rada za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, provođenje Programa s djecom koja su uključena u redoviti program Vrtića je svakodnevno.

Ciljevi Programa

  • razumijevanjem posebnosti Programa predškole, suvremenim pristupom djetetu i učenju promatrati, slušati i dogovarati se s djecom o zadovoljavanju interesa, njihovih individualnih i razvojnih potreba i potencijala, a sve to u poticajno oblikovanom materijalno-socijalnom okruženju za stjecanje odgojno-obrazovnih iskustava

U skladu s vrtićkim Kurikulumom, u ovome ćemo Programu promicati planiranje i provođenje cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive povijesti, kulture, suvremenih događanja i projekcije budućnosti težile unaprjeđivanju intelektualnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja djece kroz: znanje,  humanizam i toleranciju, identitet, odgovornost, autonomiju i kreativnost.

U Programu predškole želimo da dijete za sebe stječe osobnu i emocionalnu dobrobit, obrazovnu dobrobit i socijalnu dobrobit.

U provođenju Programa predškole postavljamo specifične ciljeve:                         

– osiguranje dobrobiti za dijete                                                                                           

– poticanje cjelovitog razvoja                                                                                              

– odgoj i učenje djece te razvoj kompetencija                                                                     

– ostvarivanje prava djece na jednake šanse, tj. ostvarivanje jednakih prava za sve utemeljeno na specifičnim polazištima: postojećim dokumentima, suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije Vrtića u  poticajno oblikovanom prostoru                                                                                

Primjenjujemo specifična načela:                                                                            

– fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa                                                                       

– partnerstvo Vrtića s roditeljima i širom zajednicom                                                         

– osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju                                                                

– otvorenost za kontinuirano učenje                                                                                    

– spremnost na unapređivanje prakse                                                                       

Ti ciljevi, polazišta i načela predstavljaju osnovu oblikovanja Programa predškole.

Obilježja Programa

Program je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu Vrtića s roditeljima i širom zajednicom, sistematskim radom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta (a osobito u godini i/ili dvije godine prije polaska u osnovnu školu), u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. Prioritet ćemo dati igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada.

Organizirajući i provodeći ovaj Program poštivat ćemo sljedeća načela:

  • da se Program provodi kao obogaćivanje, a ne kao zamjena za redoviti program
  • da se u aktivnosti uključuju djeca prema osobnom interesu i razvojnim sposobnostima, uvažavajući njihove individualne razlike i sposobnosti s obzirom na istu kronološku dob, intelektualne snage i sposobnosti (zastoji, nazadovanja, individualni interesi, ubrzanja, nadarenosti…)
  • da se u neposrednom radu s djecom teži individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa uvažavajući sve aspekte njihova razvoja
  • da unaprjeđujemo intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, vještina i navika, kroz izgrađivanje identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti
  • da pridonosimo osobnoj, emocionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti djeteta

Nositelji Programa

Voditelji Programa bit će odgajatelji sa širom edukacijom za neposredni rad s djecom u 6. i 7. godini života, s kvalifikacijom u skladu sa zakonskim propisima.